O HBT INDEX

Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej (PTMU) i Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK) powstał system HBT Index. System HBT Index jest narzędziem do kompleksowej, obiektywnej, wyrażonej w punktach, i co najważniejsze, w pełni powtarzalnej oceny rozmiaru szkody osobowej w wyniku wypadku. Do przygotowania oceny wystarczą informacje z dokumentacji medycznej leczenia następstw wypadku, które […]

Read more
Opinia pisemna

Organ procesowy wzywający biegłego do sporządzenia opinii posługuje się formą pisemną, wyrażoną zarówno w postanowieniu dowodowym dopuszczającym dowód z opinii biegłego, jak i wezwaniem kierowanym do biegłego  w związku z koniecznością przedstawienia opinii sądowej. Podstawę podejmowania czynności przez biegłego sądowego stanowi wskazany pisemnie kierunek opiniowania, dzięki czemu biegły ma możliwość wyraźnego odniesienia się do wskazanego […]

Read more
Istota dowodu z opinii biegłego

Wykorzystanie dowodu z opinii lekarza odgrywa  bardzo istotną rolę, przede wszystkim ze względu na pomocniczy charakter środka dowodowego, wyrażający się w przedstawieniu sądowi obiektywnej opinii odnoszącej się do materii objętej postępowaniem sądowym. Przesłanka uzasadniająca skorzystanie przez sąd z tego środka dowodowego uwarunkowana jest skomplikowanym charakterem danej sprawy. W związku z tym w pierwszej kolejności  skoncentrować […]

Read more