Organ procesowy wzywający biegłego do sporządzenia opinii posługuje się formą pisemną, wyrażoną zarówno w postanowieniu dowodowym dopuszczającym dowód z opinii biegłego, jak i wezwaniem kierowanym do biegłego  w związku z koniecznością przedstawienia opinii sądowej. Podstawę podejmowania czynności przez biegłego sądowego stanowi wskazany pisemnie kierunek opiniowania, dzięki czemu biegły ma możliwość wyraźnego odniesienia się do wskazanego przez organ procesowy zakresu w sporządzonej i przedstawionej opinii bowiem konieczność współpracy organu procesowego z biegłym sądowym jest istotna także i w tym aspekcie. W analogiczny sposób można kwestię tę rozstrzygnąć w zakresie wyboru przez sąd odpowiedniej formy opinii biegłego. Pisemna forma opinii przedstawianej przez biegłego umożliwia zarówno stronom postępowania, jak i organowi procesowemu dokładne zapoznanie się z zastosowaną przez biegłego metodologią.  Forma ta daje stronie możliwość przygotowania się do zadawania biegłemu pytań czy też do stwierdzenia, że potrzebna jest opinia uzupełniająca. Bezsporną korzyścią z pisemnej formy opinii sądowej jest uwzględnienie wszystkich okoliczności istotnych z punktu widzenia procesu opiniowania, co w przypadku ustnej formy opinii biegłego nie zawsze jest skutecznie realizowane. Forma pisemna umożliwia bezproblemowy „powrót” do przedmiotu opiniowania, co ma istotne znaczenie dla momentu wyrokowania przez organ procesowy. Na podstawie dokumentu przedłożonego przez biegłego sądowego sąd ma bowiem możliwość stopniowego zbadania przedmiotu opiniowania, a także wszechstronnego i wielokrotnego odniesienia się do wyników przedstawionych opinii. Pisemna opinia biegłego sądowego sprzyja łatwiejszemu zrozumieniu zawartej w niej treści, a co za tym idzie zwiększa szanse na lepsze przygotowanie się do udziału w rozprawie w zakresie przedstawienia przeciwdowodów lub twierdzeń popierających wnioski przedstawione w opinii. Niewątpliwie efektywniejsze będzie przygotowanie stron postępowania, których pytania kierowane do biegłego sądowego będą opierać się na podstawie przedstawionej opinii w formie pisemnej. Mogą one być bowiem lepiej osadzone w kontekście opinii sądowej, co w  przypadku konieczności jej uzupełnienia – będzie znacznie łatwiejsze niż w przypadku opinii przedstawionej w formie ustnej.  Zarówno strony postępowania, jak i organ procesowy mają ułatwioną możliwość w zakresie kontroli i weryfikacji wypowiedzi ekspertów, co także może mieć istotne znaczenie dla dalszego toku postępowania dowodowego.