Informacja:

Warszawski Instytut Ekspertyz Medycznych nie wykonuje opinii prywatnych.

Informacja dla biegłych:

Instytut stawiając sobie za cel stałość i przewidywalność kosztów opinii medycznej zgodnie z Regulaminem zastrzega sobie prawo do naliczania rabatów dla Sądów Powszechnych. Na rok 2020 maksymalna kwota ekspertyzy medycznej wynosi 2050zł.

Opinie

Instytut wydaje opinie sądowe w sprawach cywilnych z zakresu nauk medycznych,tj.lekarskie, psychologiczne, pielęgniarskie. Opiniowanie odbywa się na podstawie postanowienia sądu.

Termin przygotowania ekspertyzy to 60 dni. Przy czym zdecydowana większość  ekspertyz wydawanych jest w terminie do jednego miesiąca. Ewentualne opinie uzupełniające realizowane są w terminie do 14 dni.

Rozliczenie

Do sporządzonej opinii medycznej dołączamy fakturę VAT zawierającą informacje dotyczące specjalizacji medycznej, nazwisko lekarza – specjalisty oraz kwotę wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za sporządzenie opinii określamy na podstawie obowiązujących w  tej materii przepisów w postaci Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku (Dz.U. z 30.04.2013, poz 518), oraz  na  podstawie załączonej do  opinii karty pracy zgodnego z regulaminem Instytutu.

Załącznik nr 2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA PODMIOTÓW,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 290 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Lp.Określenie czynnościProcent kwoty bazowej
123
I. Badania laboratoryjne
11. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe ACP, PGM, ESD – jednej osoby9,45
 2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P – jednej osoby – za każdy układ0,96
 3. Badanie dodatkowe HLA – jednej osoby16,87
2Badanie grup krwi świeżej – w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych1,17-19,521)
3Badanie grup krwi rozłożonej – w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych2,13-32,571)
4Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych: 
 1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi metodami)2,13-3,081)
 2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie2,76
 3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym: 
 a) w układzie ABO3,08
 b) za każdy następny układ grupowy1,28
 4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów3,82
 5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego – na jednym dowodzie rzeczowym5,31
5Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym4,67-6,581)
61. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów – jednej osoby2,23-5,941)
 2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie – jednej osoby1,49-3,081)
7Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.)2,87-10,291)
8Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych: 
 1) bez strzałów próbnych3,08
 2) ze strzałami próbnymi5,31
9Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała0,96
10Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej): 
 1) badanie jakościowe0,96
 2) badanie ilościowe2,13
111. Badanie krwi na obecność alkoholu: 
 1) metodą Widmarka1,49
 2) za każdą inną metodę2,76-3,081)
 2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu3,08
121. Badanie narządów ciała na obecność trucizn2): 
 1) trucizny lotne z parą wodną – wielokierunkowe badania jakościowe7,54-9,761)
 2) trucizny lotne – oznaczenie ilościowe – stawka wymieniona w pkt 1 ulega zwiększeniu o3,72-11,891)
 3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe – wielokierunkowe badania jakościowe4,67-8,381)
 4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 – stawka ulega zwiększeniu o4,67-9,761)
 5) trucizny metaliczne – wielokierunkowe badania jakościowe21,75-28,121)
 6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5 – stawka ulega zwiększeniu o2,23-6,901)
 7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne – przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań30,34-34,691)
 8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 74,67-34,691),3)
 9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 – stawka ulega zwiększeniu o2,23-11,891)
 2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe7,54-28,121), 2)
 3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania3,72-28,121), 3)
13Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną2,23-7,321)
14Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów)5,31-10,191)
II. Badania osób żyjących
15Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia3,72-14,431)
16Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności3,08-11,891)
17Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie obcowania płciowego itp.3,08-6,691)
18Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawie o ustalenie ojcostwa14,43
19Badanie stanu zdrowia psychicznego: 
 1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii1,91-4,671)
 2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią5,10-10,721)
 3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią12,20-25,891)
20Badanie psychologiczne: 
 1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii1,91-4,671)
 2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią5,10-10,721)
 3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią12,20-25,891)
21Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę podwyższa się o 100%)4,67-6,581)
III. Badania sekcyjne
22Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia4,67-16,021)
23Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych – w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok8,17-24,401)
24Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych11,25-32,571)
25Maceracja kości i ich rekonstrukcja: 
 1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji kompletnego szkieletu – górna wysokość stawki)8,49-25,891)
 2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu8,17-114,041)
IV. Inne czynności
26Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy5,10-21,651)
27Sporządzenie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych – za jedno ujęcie (format 10 cm x 15 cm)0,11

1)   W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.

2)   Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów lub materiałów w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.

3)   Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji).