HBT  nowy standard oceny rozmiaru szkody.

System HBT Index

System HBT Index jest propozycją towarzystw naukowych dla całego rynku zainteresowanego i zaangażowanego w potrzebę obiektywnej oceny następstw szkody na osobie. Proponowany system – wobec dużej ogólności przepisów prawa w tej kwestii – oparty jest na arbitralnym przyjęciu naukowo uzasadnionych wzorców, rozwiązań i założeń, które bazują tak  na obowiązujących przepisach, jak i na poglądach doktryny i orzecznictwa, na doświadczeniach zawodowych autorów projektu, a dodatkowo wspomagane są analizami rozwiązań stosownych w innych krajach UE i USA.

Moduły systemu:

System HBT Index obejmuje następujące moduły tematyczne:

– wiek i płeć poszkodowanego

– informacje o szkodzie

– przyczynienie osoby poszkodowanej

– pierwsza pomoc udzielona osobie poszkodowanej

– rozstrój zdrowia

– uszkodzenia ciała

– ciężkość obrażeń

– rozległość obrażeń

– powikłania

– rokowanie na przyszłość

– przejściowe i trwałe ograniczenie funkcji

– wpływ chorób przewlekłych i przebytych wcześniej urazów na stan obecny

– długość i uciążliwość leczenia

– poziom bólu i cierpienia w związku ze szkodą

– zmiana jakości życia

– zakres niezbędnej pomocy osobie poszkodowanej

– okres niezdolności do pracy

Odbiorcy systemu

System HBT Index skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych lub biorących udział w procesie oceny następstw różnego rodzaju wypadków i zdarzeń lub uczestniczących w procesie likwidacji szkody na osobie, w tym:

·         Zakładów ubezpieczeń, które mają w swoim portfelu ubezpieczenia OC (np. OC komunikacyjne, OC ogólne, OC rolników, OC podmiotów medycznych itp.) – system pozwoli zobiektywizować wypłaty odszkodowań, precyzyjnie zaplanować rezerwy szkodowe, ograniczyć liczbę sporów, zwiększyć liczbę ugód zawieranych z poszkodowanymi

·         Osób poszkodowanych – system pozwoli ustalić rzeczywisty rozmiar szkody i dzięki temu ułatwi np. określenie poziomu żądanego zadośćuczynienia za szkodę;

·         Kancelarii adwokackich i pełnomocników poszkodowanych – system pozwoli lepiej zorientować się w rozmiarze szkody i przez to możliwe będzie precyzyjniejsze określenie roszczenia w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego w imieniu poszkodowanego, jak również powinno zbliżyć stanowiska w procesie poszukiwania ugodowego zakończenia sporu

·         Lekarzy i podmiotów medycznych opiniujących sprawy dla potrzeb rozpatrywania roszczeń – system pozwoli w jednoznaczny, precyzyjny i powtarzalny sposób ocenić następstwa szkody na osobie przy współpracy z zakładem ubezpieczeń lub pełnomocnikiem poszkodowanego;

·         Sądów i lekarzy biegłych sądowych – raport da możliwość wyrobienia sobie zindywidualizowanego poglądu na temat rzeczywistego rozmiaru szkody na osobie będącej w sporze sądowym, a jednolity sposób oceny da szansę na zmniejszenie różnicy zdań w toku toczącego się procesu sądowego

Podsumowanie:

System HBT Index może służyć do miarkowania wysokości zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie, ponieważ:

Ø  Jest obiektywny i dość prosty w stosowaniu, co powoduje, że wszystkie zainteresowane podmioty mogą z niego korzystać samodzielnie;

Ø  Wynik jest powtarzalny, możliwy do uzyskania w każdym momencie procesu oceny następstw lub procesu likwidacji szkody (ustalenie rozmiaru szkody, podstaw do wypłaty kwoty bezspornej lub ostatecznej);

Ø  Każdy poszkodowany traktowany jest w sposób zindywidualizowany;

Ø  Raport obejmuje uszkodzenia ciała związane z trwałym, jak też przejściowym upośledzeniem funkcji organów, narządów czy układów;

Ø  W obiektywny sposób weryfikowany jest szereg skarg subiektywnych zgłaszanych przez poszkodowanego;

Ø  Uwzględniane są bezpośrednie i odległe powikłania związane z leczeniem następstw szkody (zarówno kosmetyczne jak też funkcjonalne);

Ø  Uwzględniania jest uciążliwość leczenia wynikająca nie tylko z czasu leczenia, ale z uciążliwości stosowanych procedur, zabiegów operacyjnych itp.;

Ø  Brane jest pod uwagę rokowanie na przyszłość co do poprawy stanu zdrowia lub jego pogorszenia;

Ø  Raport uwzględnia zmianę jakości życia poszkodowanego (również w oparciu o jego subiektywną ocenę)

Ø  W oparciu o dane o obrażeniach ciała i rozmiarze szkody przygotowana jest ocena zakresu pomocy osobie poszkodowanej przez osoby trzecie, jak również ustalany jest przeciętny dla tego typu obrażeń okres niezdolności do pracy.