§ 1.
Warszawski Instytut Ekspertyz Medycznych dalej zwany Instytutem, wydaje opinie dla organów procesowych.
§ 2.
Osoby wyznaczone przez Instytut do sporządzenia opinii, dalej zwane biegłymi, muszą posiadać wiedzę specjalistyczną potrzebną do wydania opinii. Przy ekspertyzach z zakresu medycyny musi to być przynajmniej II stopień specjalizacji i 10-letnie doświadczenie zawodowe.
§ 3.
Instytut współpracuje z Biegłymi zarówno z listy biegłych sądowych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych, jak i ze specjalistami spoza listy.
§ 4.
Podstawą wydania ekspertyzy i opinii przez biegłego lub biegłych Instytutu jest postanowienie: sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu.
§ 5.
Instytut nie sporządza ekspertyz i opinii na indywidualne zlecenia osób fizycznych.
§ 6.
Wynagrodzenie za sporządzenie opinii Instytut określa w formie ryczałtu, po wcześniejszym ustaleniu jego wysokości z sądem zlecającym opinie. W pozostałych przypadkach Instytut stosuje wynagrodzenie godzinowe, przy przyjętej stawce 116,31 zł.
§ 7.
Instytut może obniżyć wycenę opinii wynikającą z liczby godzin. Wysokość rabatu określa każdorazowo Dyrektor Instytutu lub Kierownik Wydziału.
§ 8.
Opinia wydawana jest na podstawie akt sprawy lub badania- jeśli Biegli albo Zlecający uznają je za właściwe. Biegły ustala z opiniowanym termin i miejsce badania.
§ 9.
Wszystkie płatności związane z działalnością Instytutu, regulowane są przelewem na podstawie wystawionej przez Instytut faktury.
§ 10.
Wszelkie próby wpłynięcia na treść opinii oraz czynności zakłócające proces wydawania opinii winny być zgłaszane bezpośrednio do odpowiednich organów ścigania, bądź to przez biegłego bądź przez każdą osobę która posiadła taką informację.